Get Adobe Flash player

รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงนามร่วม3องค์กรช่วยคนไทย

Font Size:

รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มาเอง ร่วมลงนาม "การให้ความช่วยเหลือหญิงไทย และคนไทยในนครลอสแอนเจลิสและสหรัฐอเมริกา" กับ 3 องค์กรเอกชนไทย ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน-ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย-สมาคมไทยมุสลิมคอมมิวนิตี้แห่งสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ "การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในนครลอสแอนเจลิสและสหรัฐอเมริกา" กับองค์กรเอกชนไทย ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน Thai Health and Information Services 2) ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย Thai Community Development Center 3) สมาคมไทยมุสลิมคอมมิวนิตี้แห่งสหรัฐอเมริกา Thai Muslim Community of USA

ภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ให้แก่ทั้งสามองค์กร อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ชี้แจงนโยบายการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ได้แก่ 1) การให้องค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือคนไทยจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการสังคม ในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อช่วยเหลือคนไทยในสหรัฐฯ โดยการยื่นคำร้องผ่านสถานกงสุลใหญ่ฯ และชี้แจงผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือคนไทยมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 2) สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับหญิงไทย และคนไทยทั่วไปก่อนการเดินทางไปต่างประเทศโดยการจัดทำหลักสูตรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวในด้านต่างๆ 3) เปิดช่องทางในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ www.yingthai.net เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4) พัฒนาแอพพลิเคชั่นในการช่วยเหลือหญิงไทย ผ่านแอพลิเคชั่น YingThai รวมถึง 5) การจัดทำหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 24 ชั่วโมงโทรฟรีจากทั่วโลกโดยจะมีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ 13 มลรัฐผ่านการประสานงานกับเครือข่ายองค์กรเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัครที่เป็นผู้ประสานงานการให้ความช่วยเหลือคนไทยในมลรัฐต่างๆ รวม 147 คน และเครือข่ายอาสาสมัครทำงานร่วมกับทีมกงสุลสัญจรอีกจำนวน 125 คน รวมทั้งการเสริมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและภาคเอกชน สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานของศูนย์สุขภาพ และศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการ และภารกิจในการให้ความช่วยเหลือคนไทย พร้อมทั้งคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมไทยทาวน์ รวมถึงดูงานที่บ้านพักผู้สูงอายุและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสวัสดิการเกี่ยวข้อง.

...........................................................