Get Adobe Flash player

‘สุรศักดิ์’เปิดระเบียบการโครงการ เยาวชนฯ เยือนแผ่นดินแม่ครั้ง11

Font Size:

สุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง เปิดระเบียบการ-คุณสมบัติ ผู้เข้าข่ายร่วม  โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 11 เปิดเผยว่า ทางโครงการ ได้กำหนดนำเยาวชนจากสหรัฐ พร้อมด้วยผู้ปกครอง เดินทางกลับไปศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2560

โดยได้กำหนดระเบียบการคุณสมบัติ และแนวทางปฏิบัติ ของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

1. บิดาหรือมารดา มีเชื้อชาติไทย  (ผู้ปกครองที่ไม่มีเยาวชนร่วมเดินทาง สามารถร่วมโครงการฯได้สำหรับครั้งที่ 11 นี้)

 2. อายุ ระหว่าง 12 ปี ขึ้นไป (นับตั้งแต่วันเดินทาง) วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2017 (เช็คอิน วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2017)

 3. เยาวชนที่เดินทางไปกับโครงการฯ ต้องมีบิดาหรือมารดา หรือ ผู้ปกครอง ร่วมเดินทางไปกับโครงการฯด้วย

 4. เยาวชน และ บิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง ต้องร่วมอยู่ในโครงการฯตลอดเวลา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 5. ต้องเดินทางโดยสายการบินที่ทางโครงการฯจัดให้ และซื้อผ่านจากโครงการฯทุกท่าน (จะแจ้งให้ทราบว่าสายการบินอะไร)

 6. บิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง ต้องให้ความร่วมมือ สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ โครงการฯ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นต่างๆ

    รับผิดชอบในการเตรียมตัวของเยาวชน เป็นต้น

 7. ต้องรักษากฎระเบียบต่างๆของโครงการฯ เช่น การแต่งกาย (ชุดโครงการฯ) และมารยาทต่างๆ เป็นต้น

 8. ต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์

 9. ต้องมีประกันสุขภาพ (Health Insurance) กรุณานำหลักฐาน และสำเนาของใบประกันสุขภาพ

10. รูปถ่ายของเยาวชน (ปัจจุบัน) 2 รูป (เพื่อไปทำ Badge)

11. รูปถ่ายของบิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง ที่ร่วมเดินทางไปกับโครงการฯ 2 รูป (เพื่อไปทำ Badge)

12. ใบสมัครของโครงการฯ ต้องกรอกข้อความต่างๆให้ครบ และต้องกรอกใบสมัครแต่ละบุคคล ชื่อและนามสกุลต้องให้ตรงกับหนัง

     สือเดินทาง (ถ่ายเอกสาร หน้าที่มีรูปและชื่อแนบไปกับใบสมัคร)

13. ผู้ร่วมเดินทางไปกับโครงการฯทุกท่าน ต้องเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินทาง ในวันเสาร์ที่ xx

     มิถุนายน 2017  (จะแจ้งเวลาและสถานที่ภายหลัง)

14. สำหรับเยาวชนที่อยู่ต่างรัฐ จะยกเว้นการเข้าร่วมสัมนา แต่บิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง ต้องติดต่อกับคณะกรรมการ หรือผู้แทน           

     โครงการฯประจำรัฐของท่าน เพื่อขอทราบรายละเอียดในการสัมมนา เพื่อที่นำไปแจ้งแก่เยาวชนต่อไป

15. จ่ายวางมัดจำค่าเดินทาง พร้อมใบสมัคร และมัดจำครอบครัวละ $200.00 ต้องจ่ายหมดก่อนวันสัมมนา

16. กระเป๋าที่จะนำไปประเทศไทย ห้ามเกิน 2 กระเป๋าต่อ 1 ท่าน (น้ำหนักไม่เกิน 50 lbs. ต่อหนึ่งกระเป๋า)

17. สำหรับผู้ที่ถือ U.S. Passport   ปัจจุบันทางรัฐบาลไทยให้สิทธิ์อยู่ในประเทศไทยได้ 30 วัน   โดยไม่ต้องขอวีซ่า  ฉะนั้นถ้าผู้ใดต้อง

     การอยู่เกินกว่า 30 วัน  ต้องรับผิดชอบไปขอวีซ่าเอง

18. สำหรับผู้ที่อยู่ต่างรัฐ ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเอง

19. ผู้ที่อยู่ต่างรัฐจะต้องมาให้ทันเช็คอินที่ LAX พร้อมกัน  โดยที่ทางคณะกรรมการฝ่ายอเมริกาจะเป็นผู้เช็คอินให้พร้อมกัน

 (กรุณาอย่าเช็คอินกระเป๋า THRU กรุงเทพฯ และให้นำกระเป๋ามาให้กรรมการฯเช็คอินพร้อมๆกันที่สนามบิน LAX)

20. สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง:

1.          เยาวชนที่อยู่ในโครงการฯ เสียค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบิน...... โดยอุปถัมภ์ลดราคาพิเศษให้กับโครงการฯ 

ตั๋วไปกลับ LAX-BKK-LAX ราคา $............  (รวมภาษี/น้ำมันTax/Fuel Surcharge) จ่ายโดยตรงกับสาย

การบิน Credit Card, Check หรือ Cash (สายการบินและราคา จะแจ้งให้ทราบ คณะกรรมการฯ กำลังต่อรองกับสายการบินอยู่)                       

2.          บิดาหรือมารดา เสียค่าตั๋วเครื่องบิน ตามราคาข้างบนนี้  และ ค่าใช้จ่ายต่างๆระหว่างที่อยู่ในโครงการฯ อาทิ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าทัศนาศึกษาตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งไปเที่ยวต่างจังหวัด เป็นต้น คนละ $600.00 ส่วนเยาวชนจะเสียค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่าของขวัญสำหรับสถานที่ไปเยี่ยม โรงเรียนต่างๆ เป็นต้น คนละ $100.00 (ต่อเยาวชนที่อยู่ในโครงการฯ 1 คน) จ่ายโดยตรงให้กับโครงการฯ เงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่าย OSC/TAYHP

3.          สำหรับเยาวชนหญิง สำหรับปีนี้ไม่ต้องแต่งชุดโครงการฯที่เป็นกระโปรงแบบของโครงการฯ แต่จะเปลี่ยนเป็นกระโปรงดำแทน (ความยาวขอให้คลุมเข่า) สำหรับเยาวชนชาย ใช้กางเกงสีดำแทน   (รายละเอียดจะแจ้งภายหลัง) ส่วนเสื้อโปโลและเสื้อแจ๊คเก็ตที่มีตราโครงการฯทางโครงการจะแจกให้ฟรีที่ประเทศไทยสำหรับเยาวชนชายหญิงเสื้อโปโลคนละ 3 ตัว เสื้อแจ๊คเก็ต คนละ 1 ตัว ผู้ปกครองเสื้อโปโลคนละ 2 ตัว เสื้อแจ๊คเก็ตคนละ 1 ตัว สำหรับในปีนี้ ทางโครงการฯจะนำคณะเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (ในกรณีพิเศษ) ทางคณะกรรมการโครงการฯฝ่ายประเทศไทย ได้ใช้ตัวเสื้อโปโลเป็นสีขาว ส่วนเสื้อแจ๊คเก็ต เป็นสีขาว เช่นกัน (จะเป็นชุดที่จะเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ ทั้งเยาวชนและผู้ปกครอง)

21. ขอรายละเอียด ระเบียบการและส่งใบสมัครที่: 4049 Verdugo Rd., Eagle Rock, CA 90065-3726 Fax:            (323) 255-5872             Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวสด ยูเอสเอ (213) 464-1425, กนกพรรณ ปานสำลี (818) 317-6239/818-898-0491, พัชรีวรรณ ชัยสมบูรณ์     (310) 991-4440, รสสุคนธ์ วรศรี (818) 441-9979, สุจิต พุ่มวิเศษ (323) 229-9954,พจนารถ (หนึ่ง) ศิริสัมพันธ์ (818) 687-2288 กิริยา (จอย) หิรัญพลกุล (323) 363-8898, สุรชาติ กาญจนวิจิตร  (909) 532-404,1ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ    (323) 482-5494, พูนศิริ ลิมพะสุต (909) 680-5150, วิลาวัลย์ (ใหญ่) นาวาโร่            (323) 540-3085, สาคร ศิริรัฐ (909) 770-3762, วราภรณ์ วงศ์ข้าหลวง (323) 833-3723, รังสิต คงจันทร์ (562) 896-3003, สมเกียรติ ถึกเจริญ     (619) 933-5177, ชวนพิศ เลิศวณิช (626) 315-5442,     สง่า รัศมี (626) 383-5338, ฤฐิฒา สุ ธรรมมา (626) 757-9307                            

Atlanta, Georgia: สุวรรณา รุจิลออไชย (770) 486-4888

Houston, Texas: พเยา (ครูแดง) ชาญศิริ (713) 416-8135

..............................................................