Get Adobe Flash player

‘วรรณพร เมนเซอร์’ได้รับเลือก เป็นนายกไทยอเมริกันเอเชี่ยน

Font Size:

กงสุลใหญ่ฯ แสดงความยินดีกับนายกสมาคมไทยอเมริกันและเอเชี่ยนแห่งซานดิเอโกคนใหม่

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ลงคะแนนและร่วมเป็นสักขีพยานและสังเกตการณ์การเลือกตั้ง สมาคมไทยอเมริกันและเอเชี่ยนแห่งซานดิเอโก Thai American and Asian Alliance of San Diego ที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด้ การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งได้แก่

หมายเลข 1 นาวาโทหญิง วรรณพร เมนเซอร์ และทีมงาน

หมายเลข 2 นายสาโรจน์ แตงแก้ว และทีมงาน

การเลือกตั้งในครั้งนี้ มีผู้มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด 421 คน โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมคนต่อไปด้วยคะแนนเสียง 285 ต่อ 136

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง และกล่าวขอบคุณผู้สมัครทั้ง 2 ทีมผู้สนับสนุนสมาคมฯ ทุกคนในความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อชุมชนไทย รวมถึงแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อชุมชนไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอปวารณาตัวสนับสนุนทุกองค์กร ที่ทำงานเพื่อชุมชนไทยอย่างจริงจังรวมทั้งสมาคมฯ นี้ โดยขอให้ยึดหลักความโปร่งใสและความรับผิดชอบด้วยการแสดงรายการใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงินต่อผู้สนับสนุนทางการเงินทุกคน ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะขอใช้เป็นหลักการสำหรับทุกองค์กรที่สนับสนุนด้วย

กงสุลใหญ่ฯ ขอให้สมาคมฯ เดินหน้าทำงานโดยสนับสนุนการส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพทั้งพนักงาน เจ้าของกิจการ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะต้องสืบทอดชุมชนและวัฒนธรรมต่อไปด้วย

กงสุลใหญ่ฯ และผู้เกี่ยวข้องได้ไปตรวจดูต้นไม้ที่ชุมชนไทยในซานดิเอโกได้ร่วมกันปลูกและดูแลในเดือนธันวาคม 2559 ในงานปลูกต้นไม้เพื่อพ่อหรือ Plant for Dad ซึ่งกำลังงอกงามดีด้วย

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชาวไทยในเขตนครซานฟรานซิสโก และภาคเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ วัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม เมืองซาคราเมนโต เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25-26 มีนาคม 2560 โดยมีกงสุลศรัณยู อัมพาตระการ นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ และมีผู้ใช้บริการรวม 308 ราย แบ่งเป็น

(1) หนังสือเดินทาง 163 ราย

(2) บัตรประจำตัวประชาชน 76 ราย

(3) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ 9 ราย

(4) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล 60 ราย

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครกงสุลให้แก่คนไทยในพื้นที่จำนวน 11 คน เพื่อสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนไทย ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม ชุมชนไทยในพื้นที่ และกลุ่มอาสาสมัครนักศึกษาไทยจาก UC Davis ที่ให้การสนับสนุนและมาช่วยให้บริการประชาชน ส่งผลให้การจัดกงสุลสัญจรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

นครซานฟรานซิสโก และภาคเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนียถือเป็นพื้นที่ที่ชุมชนไทยพำนักอยู่มากเป็นอ้นดับสองรองจากนครลอสแอนเจลิส ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกงสุลสัญจรไปบริการชุมชนไทยปีละ 4 ครั้ง โดยกงสุลสัญจรที่นครซานฟรานซิสโกและภาคเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ครั้งต่อไปจะจัดขี้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์

........................................