Get Adobe Flash player

เปิดนิทรรศการครูศิลปะไทย โชว์ผลงานในลอสแอนเจลิส

Font Size:

พิธีเปิดนิทรรศการฯ“ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติรุ่น ที่ 8” เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาศิลปกรรมไทยฯ และททท.ลอสแอนเจลิส ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

การเดินทางมาศึกษาและดูงานในสหรัฐฯ ของ 10 ครูศิลปะ จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการถ่ายทอดงานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีศิลปินแห่งชาติหลายท่าน ร่วมเป็นวิทยากร

ในการเดินทางมาสหรัฐฯ ครั้งนี้ มี อาจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ประธานสภาศิลปกรรมไทย เป็นผู้ดูแลและจัดตารางประสบการณ์ ให้กับคณะครูทั้งหมด ด้วยการนำชมพิพิธภัณฑ์ชั้นเยี่ยม หลายแห่งในหลายรัฐ ทั้งยังได้สัมผัสธรรมชาติที่มีความแตกต่างของภูมิภาคและบรรยากาศ เพื่อให้คณะครูศิลปะ ได้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ในโปรแกรมนี้ได้เปิดโอกาสให้ 10 ครูศิลปะ แสดงผลงานให้ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวอเมริกันได้ชม ที่ห้องนิทรรศการชั้น 2 อาคารสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยมีพิธีเปิด เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 ที่ผ่านมา การแสดงจะมีถึงวันที่ 12 เมษายน 2560

โดยมีนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นางสาวทัศชล เทพกำปนาท รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมคณะและ 10 ศิลปิน รวมทั้งประธานสภาศิลปกรรมไทย

จากนั้น รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการนี้ รวมทั้งรายละเอียดด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่บุคลากรที่อยู่ในวงการศิลปะ ได้แก่ครูอาจารย์ในระดับต่างๆ รวมถึงกลุ่มศิลปินอิสระในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมที่มีผลงานดีเด่นของแต่ละรุ่น ให้มาเผยแพร่ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานทางด้านศิลปะ ร่วมกับผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะในสหรัฐอเมริกา

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 8 มีคณะครูอาจารย์จำนวน 10 คน โดยย้ำว่า การให้ครูได้มาเปิดโลกทัศน์ จะช่วยให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่สำคัญคือสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณทุกองค์กรข้างต้น ที่ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด

จากนั้น อาจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ได้แนะนำครู อาจารย์ ศิลปินอิสระ ที่ได้รับการคัดเลือก โดยให้แต่ละท่านได้กล่าวถึงประสบการณ์ แรงบันดาลใจที่ได้สร้างผลงานแต่ละชิ้นออกมา เป็นที่สนใจของผู้ที่มาเข้าชมอย่างยิ่ง

มีครูบนดอย และครูศิลปะที่สอน “โรงเรียนนายร้อย” ทั้ง 4 เหล่าทัพ ได้รับการคัดเลือกเข้ามาด้วย

สำหรับรายชื่อศิลปินอิสระ และครูศิลปะ นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย ศิลปินอิสระ จาก จ.กาฬสินธุ์, น.ส.จันทรา เวียงจันทร์ อาจารย์โรงเรียนบ้านมูเซอ จ.เชียงใหม่, นายสุกิจ ชูศรี อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช

น.ส.จุมพิตา วัฒนวิจารณ์ อาจารย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน, นายตันติกร โนนกอง อาจารย์โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร, น.ส.ธัญญ บัวระภา อาจารย์โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร, นายวรรณลพ มีมาก อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี

น.ต.กฤศ จินดารัตน์ รน. อาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก, นายณภัทร ธรรมนิยา อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม, นายสุชาติ สุขนา อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม.    

................................................................