Get Adobe Flash player

จัดอบรมเสริมทักษะการนวด ที่แคลิฟอร์เนียประจำปี2560

Font Size:

สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสมาคมนวดไทยฯ จัดการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียประจำปี 2560

วันที่ 4 เมษายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสร่วมกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียประจำปี 2560 ที่นครซานฟรานซิสโก และนครลอสแอนเจลิสหว่างวันที่ 16-28 พฤษภาคม 2580 โดยได้เชิญวิทยากรจากวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาจัดการอบรมนวดไทยใน 2 เมืองของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.การอบรมที่นครซานฟรานซิสโก

อบรมจำนวน 3 วันรวม 30 ชม.ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560  ถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-19.00 น. โดยเป็นการอบรม 2 หลักสูตรเสริมทักษะ คือ (1) การนวดไทยพื้นฐาน และ (2) นวดรักษาซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกที่จะอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง โดยจะถูกจัดระดับอีกครั้งโดยวิทยากร

การอบรมจะจัดขึ้นที่ร้าน Lanna Thai MassageSan Carlos, 1133 Eaton Ave San Carlos, CA 94070

2.การอบรมที่นครลอสแอนเจลิส

รอบที่ 1 - อบรมจำนวน 3 วันรวม 30 ชม. ในวันจันทร์ที่ 22 ถึงวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-19.00 น.

รอบที่ 2 - อบรมจำนวน 3 วัน รวม 30 ชม. ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ถึงวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-19.00 น.

โดยเป็นการอบรม 2 หลักสูตรเสริมทักษะ คือ (1) การนวดพื้นฐาน และ (2) นวดรักษา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกที่จะอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งโดยจะถูกจัดระดับอีกครั้งโดยวิทยากร

การอบรมจะจัดขึ้นที่ 1552 N. Western Ave. Los Angeles, CA 90027

3. วัตถุประสงค์ การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านนวดไทย/สปาไทย ให้แก่ชาวไทยที่ประกอบอาชีพพนักงานนวด รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ และยังสามารถใช้ความรู้นี้ในการดูแลสุขภาพให้กับตนเองและครอบครัวได้

4.การสมัครเข้าร่วมการอบรม

4.1 ในการดำเนินการครั้งนี้  สถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร ๓คนประกอบด้วย ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ค่าเดินทางในสหรัฐฯ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าอาหารกลางวันวิทยากร

4.2 สมาคมสมาคมนวดไทยและสปาฯ จะร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าสถานที่เรียน ค่าอาหารของผู้เข้าอบรม และค่าทัศนศึกษาของวิทยากรในนครลอสแอนเจลิสและนครซานฟรานซิสโก โดยสมาคมฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้เข้าอบรม โดยจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าอบรมใหม่จำนวน๑๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ และผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 100 ดอลลาร์สหรัฐ

4.3 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมและสอบถามข้อมูลได้ที่นายกษณุ พัฒนเดชตระกูลรองนายกสมาคมนวดไทย และสปาแห่งสหรัฐอเมริกา หมายเลขโทรศัพท์ (949) 524-2555 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

............................................