Get Adobe Flash player

วัดไทยแจ้งพิธีสวดพระอภิธรรม ถวาย ในหลวงภูมิพลอดุลยเดช

Font Size:

วัดไทยแจ้งกำหนดการ งานพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะมีพิธีสวดในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560เป็นเสาร์สุดท้าย หลังจากนั้นทางวัดก็จะจัดให้มีพิธีสวดถวายเป็นพระราชกุศลทุกๆ วันเสาร์แรกของเดือน

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 ท่านเจ้าคุณพระวิเทศกิติคุณ (พระมหาบุญเริ่ม กิตติญาโณ)พระครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย แจ้งกำหนด งานพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย จะมีพิธีสวดในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เป็นเสาร์สุดท้าย ซึ่งมีครอบครัว “ตั้งใจอยู่” และ “เอี่ยมรานนท์” เป็นเจ้าภาพ

หลังจากนั้นทางวัดก็จะจัดให้มีพิธีสวดถวายเป็นพระราชกุศลทุกๆ วันเสาร์แรกของเดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

พระวิเทศกิติคุณ แจ้งอีกว่า สำหรับวัดไทยแอลเอ แม้งานเทศกาลประเพณีสงกรานต์จะผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ แต่ก็มีบรรยากาศให้ระลึกถึงกันอยู่ไม่น้อย ดังนั้น ทางวัดจึงขอเชิญคณะกรรมการจัดงานเทศกาล สงกรานต์วัดไทยทุกแผนก ร่วมประชุมประเมินผลการจัดงาน พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกันในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป

สำหรับยอดรับจากแผนกต่างๆ ที่ฝ่ายบัญชีของวัดแจ้งให้ทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมียอดรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 120,955.00 เหรียญนั้น เป็นการแจ้งยอดรายรับครั้งแรก หลังจากนั้นก็มียอดรายรับเข้ามาที่ฝ่ายบัญชีของวัดเพิ่มขึ้นตาม ลำดับ ถึง ณ วันนี้ มีรวมยอดรายรับทั้งสิ้น 144,677.99 เหรียญ เป็นยอดที่เพิ่มจากที่แจ้งครั้งแรกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,722.99 เหรียญจึงแจ้งมาเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน

ยอดรายรับอีกแผนกหนึ่ง ที่ขอทำความเข้ากับพี่น้องไทยผู้ศรัทธาคือแผนกทอดผ้าป่าบริวารสงกรานต์ โดยคุณวิจิตรากาญจนทัพพะกรรมการบอร์ดวัดไทยฯของเราเป็นแม่งานใหญ่จากที่แจ้งเมื่อวันที่ 10 เมษายนว่า มียอดรวมทั้งสิ้นเป็น เงิน 23,935.00 เหรียญนั้น เป็นการแจ้งยอดเฉพาะวันงาน คือวันที่ 8-9 เมษายน โดยนับรวมทั้งที่บริจาคบนโบสถ์และ ปะรำพิธีข้างล่างเท่านั้น  หลังจากงานเสร็จสิ้นแล้วฝ่ายบัญชีของวัดได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งก่อนและหลังวันงาน ยอดรายรับที่ฝ่ายบัญชีรวบรวมได้เป็นเงินทั้งสิ้น 51,401.00 เหรียญ โดยแยกเป็นยอดรายรับในแต่ละครั้งดังนี้ คือ รับเมื่อ วันที่ 29 มกราคม จำนวน 53.00 เหรียญ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 155.00 เหรียญ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 88.00 เหรียญ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 1,484.00 เหรียญ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 425.00 เหรียญ วันที่ 5 มีนาคม 2,025.00 เหรียญ วันที่ 12 มีนาคม 2,962.00 เหรียญ วันที่ 19 มีนาคม 1,003.00 เหรียญ วันที่ 26 มีนาคม 2,512.00 เหรียญ วันที่ 2 เมษายน 7,318.00 เหรียญ วันที่ 7 เมษายน 4,287.00 เหรียญ วันที่ 8 เมษายน 12,159.00 เหรียญ วันที่ 9 เมษายน 11,776.00 เหรียญ วันที่ 16 เมษายน 1,154.00 เหรียญ และคุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ ร่วมบริจาคอีก 4,000.00 เหรียญ จึงรวมเป็น  ยอดรายรับของแผนกผ้าป่าบริวารสงกรานต์ทั้งสิ้น 51,401.00 เหรียญ จึงแจ้งมาเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมเพรียงกัน.

..................................................