Get Adobe Flash player

หอการค้าไทยฯ แคลิฟอร์เนีย รับสมัครคณะกรรมการบริหาร

Font Size:

คณะกรรมการบอร์ด ของสภาหอการค้าไทยฯ จะหมดอายุการทำงานลงในเดือนมิถุนายน จึงประกาศรับสมัครเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ สมาชิกสนใจสมัครเป็นทีม 3 คน

นายพลเทพ อินทุรัตน์ ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย แจ้งว่า เนื่องจากอายุการทำงานของคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ของสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย (TCCC) ชุดปัจจุบันจะหมดวาระการทำงานลงในเดือนมิถุนายน ทาง TCCC จึงใคร่ขอประกาศเรียนเชิญท่านสมาชิกฯที่จะอาสามาเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ เข้าสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ตามกฏ ระเบียบของที่ระบุไว้

วัตถุประสงค์ของสภาหอการค้าไทยฯ คือ

-ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ธุรกิจและชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจของไทยเป็นที่แพร่หลายสู่ชาวต่างประเทศ

-เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจที่แตกต่างกัน

-ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นคณะกรรมการบริหาร

1.          เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทยฯ ก่อนวันเปิดสมัครรับเลือกตั้ง

2.          อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ในวันสมัคร

3.          มีภาพลักษณ์ที่ดีในวงการสังคม

4.          ไม่เคยถูกตัดสินลงโทษความผิดในคดีอาญาที่ต้องจำคุกมากกว่าหนึ่งปี

5.          ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือบกพร่องทางจิต

6.          ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือค้ายาเสพติด

7.          ไม่เป็นผู้ถูกศาลฟ้องล้มละลาย

การสมัครและกำหนดเวลาสำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง

1.          ผู้ที่ต้องการเข้าสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่ง ประธานกรรมการ เลขาธิการ เหรัญญิก

2.          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18พฤษภาคม2016และปิดรับสมัคร วันที่ 19มิถุนายน 2014 เวลา 5:00pm.

3.          ผู้สมัครในแต่ละทีม จะต้องกรอกใบสมัครของผู้สมัครแต่ละคน และต้องระบุตำแหน่งของผู้สมัครทุกคนด้วย

4.          ผู้สมัครทุกคน จะต้องแนบประวัติย่อของการประกอบอาชีพและ ผลงานที่เคยมีประสบการณ์มา

5.          ขอแบบฟอร์มใบสมัครและส่งใบสมัครไปที่

Thai American Chamber of Commerce of California 6607 Atlantic Ave. #46 Bell, CA 90201 www.thaicalchamber.org Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: (626) 571-8222

นอกจากนี้ นายพลเทพ อินทุรัตน์ ประธานสภาหอการค้าไทย ประกาศ การประชุมประจำปี และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่ ของสมาชิกสภาหอการค้าฯ

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำปี และเลือกตั้งคณะ กรรมการบริหารชุดใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้:

วัน เวลา : วันอาทิตย์ที่ 25มิถุนายน 2017เวลา 11:00 น. สถานที่  :  6607S.Atlantic Ave. Unit 46 Bell, CA 90201 Tel: (323)574-7880

ตามกฏระเบียบของ สภาหอการค้าฯ สมาชิกทุกท่าน มีสิทธิ์ลงคะแนน เลือกตั้ง ด้วยตัวเอง หรือส่ง Proxy มาในวันเลือกตั้ง หรือส่ง Proxy มาที่ ทำการของสภาหอการค้าฯ ก่อนวันเลือกตั้งทางไปรษณีย์

จำนวนคะแนนของสมาชิกแต่ละประเภท ตามกฎระเบียบของ สภาหอการค้าฯ  คือ

1.          สมาชิกประเภทบุคคล (Individual) ลงคะแนนได้ 1 คะแนน

2.          สมาชิกประเภท (SME I) ลงคะแนนได้ 2 คะแนน

3.          สมาชิกประเภท (SME II) ลงคะแนนได้ 3 คะแนน

4.          สมาชิกประเภท (Corporate) ลงคะแนนได้ 5 คะแนน

5.          สมาชิกประเภท (Benefactor)ลงคะแนนได้ 5 คะแนน

สภาหอการค้าฯ จะส่ง Proxy ให้สมาชิกทุกท่าน ทางไปรษณีย์ ท่านสามารถ ลงคะแนนด้วยตัวเองในวันเลือกตั้ง หรือมอบ Proxy ให้บุคคลนำมาส่งให้ ในวันเลือกตั้ง ณ สถานที่ประชุมเลือกตั้ง หรือส่งมาทางไปรษณีย์ ก่อนกำหนดการเลือกตั้ง โดยส่งมาที่

Thai American Chamber of Commerce of California 6607Atlantic Ave. #46 Bell, CA 90201

..................................................................