Get Adobe Flash player

‘ศรัณยู’นำทีม กงสุลสัญจร ไปSF.มีผู้ใช้บริการ319ราย

Font Size:

“กงสุลศรัณยู” นำทีม กงสุลสัญจรเพื่อให้บริการชาวไทยในเขตนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัด “กงสุลสัญจร” เพื่อให้บริการชาวไทยในเขตนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ โดยมีกงสุลศรัณยู อัมพาตระการ นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ และมีผู้ใช้บริการรวม 319 ราย แบ่งเป็น

(1) หนังสือเดินทาง 174 ราย

(2) บัตรประจำตัวประชาชน 70 ราย

(3) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ 27 ราย

(4) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล 49 ราย

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครกงสุลให้แก่คนไทยในพื้นที่จำนวน 7 คน เพื่อสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนไทย ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นกลไกสนับสนุนการดูแลชุมชนไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธานุสรณ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและชุมชนไทยที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

นครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย ถือเป็นพื้นที่ที่ชุมชนไทยพำนักอยู่หนาแน่นและมีจำนวนมากเป็นอันดับสองรองจากนครลอสแอนเจลิส ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกงสุลสัญจรไปบริการชุมชนไทยปีละ 4 ครั้ง โดยกงสุลสัญจรที่นครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรียครั้งต่อไปจะจัดขี้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560 ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเลย์

..............................................