Get Adobe Flash player

สภาหอการค้าไทยอเมริกัน รับสมัครเลือกตั้ง3กก.บอร์ด

Font Size:

หอการค้าไทยฯ รับสมัครเลือกตั้งทีมกรรมการบอร์ด 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พค.-19 มิย.เวลา 17.00 น.

นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ ประธานบอร์ด อ๊อฟ ทรัสตี้ ของสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย(TCCC)แถลงว่า

เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ของสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียชุดปัจจุบันจะหมดวาระ การปฎิบัติหน้าที่ลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2017                                                                กรรมการบอร์ด อ๊อฟ ทรัสตี้ของหอการค้าฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งจึงขอประกาศเรียนเชิญบุคคลที่มีความพร้อมเพื่อสมัครรับการเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของหอการค้าฯตามกฏระเบียบที่ได้วางไว้

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นคณะกรรมการบริหาร

1.          อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ในวันสมัคร

2.          มีภาพลักษณ์ที่ดีในวงการสังคม

3.          ไม่เคยถูกตัดสินลงโทษความผิดในคดีอาญาที่ต้องจำคุกมากกว่าหนึ่งปี

4.          ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือบกพร่องทางจิต

5.          ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือค้ายาเสพติด

6.          ไม่เป็นผู้ถูกศาลฟ้องล้มละลาย

การสมัครและกำหนดเวลาสำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง

1.ผู้ที่ต้องการเข้าสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่ง ประธานกรรมการ เลขาธิการ เหรัญญิก

2.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18พฤษภาคม2017 และปิดรับสมัคร วันที่ 19มิถุนายน 2017เวลา 5:00pm.

3.ผู้สมัครในแต่ละทีม จะต้องกรอกใบสมัครของผู้สมัครแต่ละคน และต้องระบุตำแหน่งของผู้สมัครทุกคนด้วย 4.ขอแบบฟอร์มใบสมัครและส่งใบสมัครไปที่

Board of Trustee

Thai American Chamber of Commerce of California         

1123 Vine St.Ste 6 Los Angeles, CA 90038 (323) 464-1425

............................................