Get Adobe Flash player

กระทรวงบัวแก้ว ‘โต้รายงาน’อ้างประเทศไทยไม่ปลอดภัย

Font Size:

เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (WEF) จัดทำรายงานการจัดอันดับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวประจำปี 2559 ของ 136 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเกี่ยวกับการจัดอันดับในด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ให้ไทยอยู่อันดับ 34

วันที่ 14 มิถุนายน 2560  กระทรวงการต่างประเทศ ได้ชี้แจงกรณีการรายงานข่าวของสื่อมวลที่อ้างอิงข้อมูล World Economic Forum (WEF) ที่จัดทำรายงานการจัดอันดับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel and Tourism Competitiveness Report) ประจำปี 2559ของ 136 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเกี่ยวกับการจัดอันดับในด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ปรากฏว่ารายงานที่ว่าไม่สะท้อนสภาพข้อเท็จจริงโดยรวมของประเทศไทย

โดยกระทรวงฯ ระบุว่า WEF เผยแพร่รายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งจัดอันดับโดยรวมให้ประเทศไทยอยู่อันดับ 34 ของโลกจาก136ประเทศ ขึ้นมาจากอันดับ 35 เมื่อปี 2558 เป็นอันดับ 3 ของประเทศสมาชิกอาเซียนรองจากสิงคโปร์ (อันดับที่ 13) และมาเลเซีย (อันดับที่ 26) และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านจะเห็นว่าไทยได้รับการจัดอันดับที่สูงมากในหลายด้าน เช่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่อันดับ 7 ด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่อันดับ 16 ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาอยู่อันดับ 18 ด้านโครงสร้างคมนาคมขนส่งทางอากาศอยู่อันดับ 20 แต่สื่อมวลชนเลือกที่จะเสนอข้อมูลจากตัวชี้วัดด้าน Safety and Security เพียงด้านเดียว จากตัวชี้วัดทั้งหมด 14 ด้าน และตัวชี้วัดดังกล่าวใช้ข้อมูลสถานการณ์เฉพาะบางพื้นที่ จึงไม่เป็นการสะท้อนสถานะภาพรวมของทั้งประเทศที่ยังมีความปลอดภัย

ต่อมาหลังจากการเผยแพร่รายงานของ WEF เมื่อเดือนเมษายน 2560 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ WEF และทีมที่จัดอันดับ เพื่อให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพัฒนาการในประเทศไทยและสอบถามวิธีการจัดอันดับ เนื่องจากไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกจากการสำรวจของสำนักชั้นนำของโลกหลายแห่ง ซึ่งในการหารือ WEF ยอมรับว่าข้อมูลที่ใช้จัดทำรายงานฯ ในแต่ละปีเป็นข้อมูลเก่า (ในบางกรณีมากกว่า 1 ปี) รวมทั้งการใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามประสบปัญหาเรื่องอคติและการยึดติดกับภาพลักษณ์ทั้งที่ข้อเท็จจริงได้เปลี่ยนไปแล้ว ดังนั้น WEF กำลังพิจารณาปรับปรุงวิธีการคำนวณ และจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกมิติ โดยเพิ่มการใช้ข้อมูลสถิติจากองค์กรระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือและลดการใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม ทั้งนี้ คณะผู้แทนถาวรไทยฯ จะได้ติดตามผลการหารือกับคณะผู้บริหารของ WEF อย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป

นอกจากนี้ รายงานดังกล่าว ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลขององค์กรอื่นๆ ที่จัดลำดับด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น Master Card ระบุว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวมามากที่สุดในปี 2559 การสำรวจความเห็นของ Expat Insider ปรากฎผลว่าประเทศไทยเป็นลำดับที่ 7 ของประเทศน่าอยู่สำหรับชาวต่างชาติ สำนักข่าว US News & World Report จัดประเทศไทยอยู่อันดับ 26ในภาพรวม เป็นต้น

.............................................