Get Adobe Flash player

นายกสมาคมล้านนาไฟแรง ร่างธรรมนูญ รอประกาศใช้

Font Size:

นายกสมาคมล้านนาฯ ประสานสิบทิศ ทำสมาคมให้เป็นปึกแผ่น ยกร่างธรรมนูญสมาคม แจกจ่ายสมาชิก เพื่อพิจารณา ก่อนประกาศใช้

คุณตุ๊กตา มาร์ นายกสมาคมล้านนาแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ให้สัมภาษณ์เสรีชัย ถึงการยกร่างธรรมนูญสมาคม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ว่าขณะนี้ได้ทำฉบับร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้แจกจ่ายให้กับกรรมการและสมาชิกเพื่อพิจารณา ก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

การมีธรรมนูญ เหมือนมีระเบียบ หรือกรอบกติกาในการทำงาน ในกรณีที่มีความเห็นต่างในการทำงานประเด็นต่างๆ ก็จะสามารถเอาธรรมนูญมาเป็นบรรทัดฐานได้   คุณตุ๊กตา กล่าว

ส่วนการประชุมแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ แถลงนโยบายการทำงานที่ร้านอาหารแบมบูเฮ้าส์ ที่ผ่านมานั้น ประกอบด้วย

นายกสมาคม  นางตุ๊กตา มาร์ รองนายกสมาคม  นายชัยยันต์ จันตดุลย์ นางวิรงรอง ขุนนาแก้ว (แป๊ด) นางรัตนหทัย ใจยงค์ (ก้อย) นายสิงห์หาญ พรหมวิชัย (แซม)

เลขาธิการ/นายทะเบียน   นางสาวจิดาภา ผดุงศิลปไพโรจน์ (เจเจ)

เหรัญญิก   นายอภิชาติ ภู่กัณหภัฒท์ (เอี๋ยว)

ประชาสัมพันธ์  นางนวลลดา บุณยะจินดา (นิ่ม)นาย ประวิทย์ ฤกษ์ภูริทัต (เดวิด) นายองอาจ บุญสภา

ปฏิคม นางพิมลพรรณ สุรัทธะ (จ๋า)

คณะกรรมการที่ปรึกษา นายสมศักดิ์ พูลเพิ่ม (อู๊ด) นางพัชรินี พูลเพิ่ม นาย จรัส ชอบดี นางแจ่มจันทร์ ชอบดี นางรุ่งทิพย์ ทองสนิท นางดีดี้ สิทธิเสรี นาง เภรินทร์ Price นางณัฐวรรณ ศุภกิจอนันต์ (หญิงโย)

.............................................