Get Adobe Flash player

กิจกรรมวัดไทยแอลเอ ในเทศกาลเข้าพรรษา

Font Size:

วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ท่านเจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ (ท่านเริ่ม) วัดไทยลอสแองเจลิส ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลเข้าพรรษาว่า

เทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2560 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา พระสงฆ์สายเถรวาทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่ง ครัดมาแต่ครั้งพุทธกาล เพราะเป็นพุทธานุญาต พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกอธิษฐานจิตอยู่จำพรรษา ณ ที่ใดที่หนึ่ง โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์สายเถรวาทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพระสงฆ์ไทยมาจนทุกวันนี้ โดยปีนี้เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นการนับตามแบบจันทรคติตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เป็นการนับตามแบบสุริยคติตามสากลนิยม

สาเหตุที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้นก็เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแผ่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหาย จากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปี ที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มพูนสติปัญญาจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ได้ศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์สร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย

สำหรับญาติโยมสาธุชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตลอด 3 เดือนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนาหรือมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระสงฆ์องค์เจ้าได้ถวายสิ่งของอันควรแก่สมณบริโภค เช่นถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนสบู่ยาสีฟันเป็นต้นแก่พระสงฆ์ เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาโดยเฉพาะในอดีตชายไทย ที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช (20 ปี) ก็จะน้อมตนเข้าบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือนศึกษาหาความรู้ศิลปวิชาการต่างๆ จากพระอุปัชฌาย์อาจารย์เมื่อลาสิกขาออกมาแล้วก็จะได้รับการยอมรับจากสังคมมีคำนำหน้าชื่อเรียกว่า “ฑิต” ย่อมาจากคำว่า “บัณฑิต” บรรลุวุฒิภาวะเป็นคน “สุก” พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวแม้ว่าปัจจุบันธรรมเนียมปฏิบัตินี้จะเจือจางลงมากแล้วก็ตาม

สำหรับวัดไทยลอสแองเจลิสพรรษานี้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา 18 รูป คือ หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส ท่านเจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมวงศ์ พระครูสังฆรักษ์เยือนศรัณย์ จันทโชโต พระครูสมุห์ อำพร จารุโภ พระครูวินัยธรสุชาติ ปัญญาวัฑฒโน พระครูวิเทศชัยคุณ พระครูวชิรชยาทร พระประยนต์ ญาณโสภโณ พระครู ปลัดไชยา ปริปุณโณ พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต พระมหาสุภณ สติสัมปันโน พระณัฐพงษ์ ปัญญาวชิโร พระมหาสมัย ฐานจาโร พระมหาปภาวิน ปิยสีโล พระมหาประเวช ปัญญาวชิโร พระมหาประจวบ ฐานจันโท และพระมหาสินสมุทร ภูริวัฑฒโน

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน คณะสงฆ์วัดไทยฯ มีกิจวัตรประจำวัน คือ การทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิ 4 เวลา คือ เช้ามืด เวลา 05.00 น. และเวลา 07.00 น. ช่วงเย็นเวลา 17.00 น. และเวลา 20.00 น. โดยเฉพาะเวลา 20.00 น. นี้ หลังทำวัตรสวด มนต์ตามปกติแล้วก็จะต่อด้วยการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานจนถึงเวลา 21.00 น. สำหรับวันเสาร์เวลา 14.00 น. จะมีการแสดงพระ ธรรมเทศนา 1 กัณฑ์แล้วต่อด้วยทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิ ส่วนทุกๆ วันอาทิตย์เวลา 14.00 น. จะเป็นการเทศน์มหาชาติ คือ การ พรรณนาพระประวัติพระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสของพระเจ้า สุทโธทนะแล้วเสด็จออกผนวชบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก โดยแบ่งการเทศน์ออกเป็นตอนๆ เรียกว่า “กัณฑ์”เป็นจำนวน 13 กัณฑ์ โดยในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. จะเป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 2 คือ กัณฑ์หิมพานต์ เป็นกัณฑ์ ที่พรรณนาถึงการที่พระเวสสันดรทรงบริจาคช้างปัจจัยนาค ประชาชนชาวนครสีพีโกรธแค้นลงมติขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกต ขอเชิญ พี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมบำเพ็ญบุญกุศลและฟังเทศน์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

...........................................................