Get Adobe Flash player

จัดเสวนาในสหรัฐตามรอยพ่อ บริหารจัดการน้ำในภาคอีสาน

Font Size:

การเสวนาเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักการและเหตุผล

​มูลนิธิและคุณภาพชีวิต ได้ผลักดันโครงการผันโขง ลงพอง มานานนับสิบปี จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559  มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอภิปราย “ผันโขง ลงพองตามมุมมองอาจารย์รอด”  เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันครบรอบ 100 ปี  ของศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บิณฑสันต์  นักพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงาน และในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ 100 ปี  การจัดตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

​การอภิปรายได้นำวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด  บัณฑสันต์ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแม่น้ำโขง เพื่อประโยชน์ด้านพลังงานฟ้าและการชลประทานมาเสนอ ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต

​กลุ่มผู้นำความคิด กลุ่มเกษตรกร และผู้ใช้น้ำในภาคอีสานที่ไปร่วมงานสัมมนา มีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะผลักดันให้โครงการผันโขงลงพอง ที่มูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิตได้นำเสนอรัฐบาล ดำเนินการไปอย่างเร่งด่วน โดยขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฯลฯ ทางด้านวิชาการและการเข้าถึงกลุ่มมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจและให้การสนับสนุน

​มูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต  ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “ผันโขง  ลงพอง ตามมุมมองอาจารย์บุญรอด เพื่อความสมบูรณ์พูนสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม ศกนี้  ที่เขื่อนอุบลรัตน์  เป็นการต่อยอดการอภิปรายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

​การสัมมนาได้ผลดีเยี่ยม ทุกภาคส่วนของภาคอีสานที่เข้าร่วมการสัมมนา รวมทั้งเครือข่ายชาวไทยโพ้นทะเล ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และเร่งรัดให้เสนอรัฐบาลตัดสินใจโดยเร็ว

​และ มูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต ได้รับเชิญจากองค์กร SEVE AEC ให้ร่วม Forum น้ำ เรื่องการจัดการน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตัวแทนมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต ได้นำเสนอความเป็นมาและการพัฒนาโครงการของโครงการ โขง เลย ชี มูล  ตลอดจนได้เสนอทางเลือกต่อรัฐบาลในการจัดปรับโครงการ ในการเสนอแนวคิดดังกล่าวในที่ประชุมดังกล่าวมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมอภิปรายด้วย

​เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559  มูลนิธิ นำศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติและมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต ที่เขื่อนอุบลรัตน์  องค์กร SEVE AEC  ก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้

​และ ได้มีการจัด Forum  น้ำครั้งที่ 2  ทาง SEVE AEC พันธมิตรก็ได้จัดเสวนาอีกครั้ง ที่วิทยาลัยเกษตรอุบลราชธานี  ตัวแทนมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิตก็ได้รับเชิญร่วมงานในครั้งนี้ จากการประสานงานอย่างใกล้ชิดของกลุ่มคนไทยไปอเมริกา และกรรมการและที่ปรึกษาของมูลนิธิน้ำฯ ดำริอยากจะจัดได้มีการเสวนา เรื่อง การจัดการน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ในอเมริกาขึ้น โดยตัวแทนสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา และองค์กรพันธมิตร  ได้มีหนังสือเชิญมูลนิธิน้ำฯ ได้ส่งผู้แทนเพื่อร่วมเสวนา เรื่อง การบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ณ สหรัฐอเมริกา

​การจัดสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จึงเป็นการจุดประกายให้คนไทยในต่างประเทศได้ให้ความสนใจต่อโครงการโขง เลย ชี มูล โดยคำนึงถึงประชาชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะได้รับจากโครงการ

วัตถุประสงค์

​1)  เพื่อเสนอกรณียกิจของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทุ่มเทการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ให้ได้น้อมนำวิธีคิดและปฏิบัติของพระองค์ท่านนำมาใช้และต่อยอดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

​2)  เพื่อสร้างมโนทัศน์ให้คนในสังคมไทยต่างแดนมุ่งมอบผลประโยชน์ของภาคอีสานเป็นส่วนรวมและเสนอแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อความสมบูรณ์พูนสุข และความอยู่ดีมีสุขของชาวอีสานทั้งมวล

ลักษณะการเสวนา

​1.  ปาฐกถาหรือกล่าวนำโครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9  โดยเฉพาะการพัฒนา

​2.  อภิปรายและชี้แจงแนวคิด แนวทาง การใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมในโครงการ โขง เลย ชี มูล

​3.  ให้ผู้เข้าเสวนาได้มีโอกาสเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ โขง เลย ชี มูล

ผู้รับผิดชอบ

​1.  ATPAC สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of thai profestinal in America and Canada)

​2.  โครงการตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียงและยั่งยืนผ่านการบูรณาการน้ำภาคอีสาน ของมูลนิธิเดอะไพรออฟไทยแลนด์ (The pride of Thailand Foundation)

​3.  TASC (Thai Association of California)

​4.  นายธานี  แสงรัตน์  กงสุลใหญ่ไทยประจำนครลอสแองเจอลีส

​5.  Thai media group  (หนังสือพิมพ์ – Siam media)

​6.  ตัวแทนสภาคริสจักรไทย แห่งคาลิฟอร์เนีย ภาคใต้

​7.  หนังสือพิมพ์เสรีชัย

​8.  มูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต ประเทศไทย

วิทยากรผู้ทำการเสวนา

​1.  องค์กรสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)

​2.  มูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต (Water and Quality of life Foundtion)

​3.  คุณกษิดิศ  ปั่นปฏพี  ตัวแทนองค์กร SEVE AEC

​4.  คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มผู้เข้าร่วมเสวนา

​1.  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญการจัดการน้ำในมลรัฐคาลิฟอร์เนีย

​2.  กลุ่มคนไทยที่เป็นนักวิชาการด้านอื่นๆ

​3.  กลุ่มคนไทย

 

วันเวลาสถานที่

​ครั้งที่ 1  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  เวลา 8.00 – 17.00 น.

​​ณ วัดพุทธนุสรณ์

​ครั้งที่ 2  วันที่ 5 สิงหาคม 2560  เวลา 8.00 – 17.00 น.

​​ณ วัดไทย ลอสแลงเจอรีส

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

​1.  ผู้เข้าร่วมเสวนา จะได้รับความรู้จากการอภิปรายของนักวิชาการ

​2.  ผู้เข้าร่วมเสวนา มีส่วนร่วมเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการโขง เลย ชี มูล

​3.  ทำให้ผู้เข้าร่วมเสวนา มีแนวคิดในการพัฒนาภาคอีสานให้เจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพยากรน้ำ

...........................................................