Get Adobe Flash player

กสญ.ชุมชนไทยซีแอตเติล สัมมนาแบ่งปันประสบการณ์

Font Size:

กงสุลใหญ่ฯ และกลุ่ม Tech Group และชุมชนไทยซีแอตเติลเห็นพ้องจัดสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์กับภาคดิจิตัลไทยและเข้าหาการเมืองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 กงสุลใหญ่ฯ และทีมงานสถานกงสุลใหญ่ฯ พบหารือกับคนไทยที่ทำงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Tech Group) ในบริษัทชั้นนำในเมืองซีแอตเติลและเมืองข้างเคียง เช่น Amazon Microsoft และ Redfin และผู้แทนสมาคมไทยในมลรัฐวอชิงตัน

กงสุลใหญ่ฯ ได้เน้นย้ำให้ชุมชนไทยและกลุ่มคนไทยใน Tech Group ได้รวมตัวกัน และใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ของตนเองร่วมกันพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เช่น การจัด Online Mentoring เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่ไทย นอกจากนี้ ทุกฝ่ายยังเห็นพ้องกันที่จะสานต่อการจัดสัมมนาคนไทยใน Tech Group ในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ เพื่อสร้างเครือข่าย Tech Group ของคนไทย และเป็นเวทีระดมสมองร่วมกันที่จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเห็นพ้องที่จะเข้าหานักการเมืองถิ่นในซีแอตเติลและพื้นที่โดยรอบเพื่อเสริมสร้างสถานะของชุมชนไทย และขอให้สนับสนุนกิจกรรม เช่น การจัดงานเทศกาลไทย ซึ่งสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วย.