Get Adobe Flash player

สกญ.กาชาด-ไทยเอ้าท์รีช อบรมอาสาฯ รับมือภัยพิบัติ

Font Size:

สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับกาชาดสหรัฐฯ และโบสถ์คริสต์จักรไทยเอ้าท์รีชจัดอบรมอาสาสมัครเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับ American Red Cross Los Angeles จัดการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ - Disaster Preparedness” สำหรับอาสาสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครชุมชนไทย และนำความรู้/ ข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อเผยแพร่ให้แก่ชุมชนของตนเอง ณ โบสถ์คริสตจักรไทยเอ้าท์รีช โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินและหน่วยงานกู้ภัย อาจไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ประสบภัยได้ เนื่องจากระบบการสื่อสาร/ ระบบคมนาคมขนส่งหยุดชะงัก จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในชั้นต้นด้วยตัวเอง ได้แก่

1. การจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุนเฉิน (emergency kit)

1.1 น้ำดื่ม 1 แกลลอน/ คน/ วัน ชุดปฐมพยาบาล ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย นกหวีด อุปกรณ์เปิดกระป๋อง อาหารกระป๋อง

1.2 เสื้อผ้า รองเท้า วิทยุ เงินสด ถุงมือแบบหนา อุปกรณ์ชาร์ตโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ช่าง เอกสารสำคัญ บัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง ใบเสร็จเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค ซึ่งใช้เป็นหลักฐานระบุที่พักอาศัยได้

1.3 ยา อาหารว่าง อุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย เอกสารสำคัญ ของเล่น (สำหรับเด็ก) อาหารสุนัข-แมว ทั้งนี้ การจัดอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับครอบครัว ควรเตรียมให้เพียงพออย่างน้อย 3 วัน-2 สัปดาห์ รวมถึงควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในรถ บ้านพักและใกล้เตียงนอน สำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเวลากลางคืน อาทิ รองเท้า เสื้อหนาว ไฟฉาย นกหวีด ฯลฯ

2. การวางแผนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (make a plan)

2.1 หารือกับครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ อาทิ ลักษณะของที่พักอาศัย/ สถานที่ทำงานอยู่ในอาคารสูงหรือไม่ มีคนชราพักอาศัยด้วยหรือไม่ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้บุคคลในครอบครัว/สถานที่ทำงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

2.2 วางแผนการติดต่อสื่อสารกับญาติ/ เพื่อนนอกมลรัฐที่เกิดเหตุ เนื่องจากระบบการสื่อสารภายในพื้นที่เกิดภัยพิบัติอาจขัดข้อง รวมถึงศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัย และจุดนัดหมายของครอบครัว

2.3 ฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติของแผนฉุกเฉินปีละ 2 ครั้ง และตรวจสอบชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อาทิ ถังดับเพลิง smoke detector

3. ศึกษาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ ได้แก่ 1) KNX 1070 AM และ KFI 640 AM 2) reverse 911 โดยการลงทะเบียนขอรับการแจ้งเตือนฉุกเฉินทางโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือที่เว็บไซต์www.alert.lacounty.gov และ www.notifyla.org 3) ลงทะเบียนขอให้มีการแจ้งบุคคลในครอบครัวว่าตนเองปลอดภัย ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติที่เว็บไซต์ www.safeandwell.org

4. ศึกษาขั้นตอนการเปิด/ ปิดระบบน้ำ ไฟฟ้า และแก๊สของบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงานในกรณีเกิดเกิดภัยพิบัติ

5. ฝึกซ้อม/ ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณ ศบ. ศรศักดิ์ กิตติสาร ศิยาภิบาล และ อ. ทวีพงษ์ ยินธรรม์ คริสตจักรไทยเอาท์รีชฮอลลีวูด ที่สนับสนุนสถานที่ อาหาร เครื่องดื่มและการจัดการอบรม และอาสาสมัครจากทุกองค์กรและในนามส่วนบุคคลที่เข้าร่วมการอบรมทุกคน

..............................................