Get Adobe Flash player

ทรัพย์สินทางปัญญาสหรัฐฯ ปรับไทยจาก PWL เป็นWL

Font Size:

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสหรัฐฯ ปรับสถานะไทยดีขึ้น โดยถอดประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ

รายงานข่าวแจ้งว่า สหรัฐฯ ประกาศยกสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทย โดยถอดประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch List: PWL) ให้อยู่ในกลุ่มบัญชีจับตาธรรมดา (Watch List: WL) หลังจากที่ไทยใช้พยายามมาแล้วกว่า 10 ปี แต่ยังไม่สำเร็จ

รัฐบาลนี้ ได้ประกาศสงครามกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ จึงส่งผลให้สหรัฐฯ ยอมรับในการทำงานเพื่อแก้ปัญหา เช่น

- แก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ

- เพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า เพื่อลดปริมาณคำขอจดที่ค้างอยู่จำนวนมาก และลดเวลาจดให้ได้ตามมาตรฐานสากล

- สนับสนุนงบประมาณสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือ และระบบ IT ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

- สั่งการให้ ตำรวจ ทหาร กอ.รมน. DSI ปปง. กรมศุลกากร ทุกภาคมีส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการละเมิดอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

ที่สำคัญ นายกฯ มักจะกล่าวถึงเรื่องความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของรัฐบาล ในแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนและเด็ดขาดอยู่บ่อยครั้งผ่านสื่อต่างๆ หรือเมื่อมีโอกาส

โดยในครั้งนี้สหรัฐฯ ได้พิจารณาทบทวนและจัดทำ Out Of Cycle Review ให้กับประเทศไทยเพียงแห่งเดียว เพราะโดยปกติแล้วจะประกาศผลเพียงปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายนเท่านั้น