Get Adobe Flash player

ศาลให้วัดไทยฯ เป็นเจ้าของที่ดิน ปั๊มน้ำมันไม่ผูกพันหนี้เจ้าของเดิม

Font Size:

ศาล ลอสแองเจลิส ตัดสินให้วัดไทยฯ ชนะคดีโดยสมบูรณ์ปราศจากเงื่อนไขใดๆ โดยวัดไทยฯ ได้โฉนดที่ดินที่ปราศจากหนี้สิ้น ไม่มีข้อผูกพันในด้านการเงิน หรือข้อผูกพันในด้านอื่นใดกับผู้ใดทั้งสิ้น

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ คุณภคฤดี ธรรมสโรช กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกวัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการชุดปัจจุบัน โดยหลวงพ่อใหญ่ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ประธานในการประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2016

ที่ประชุมได้ลงมติมอบความไว้วางใจให้ คุณภคฤดี ธรรมสโรช ร่วมกับ Mr. Nicholas S. Nassif แห่งสำนักงานทนายความ Nicholas S. Nassif Law Office ดำเนินการเกี่ยวกับคดีการซื้อ ทรัพย์สินที่ดินปั๊มน้ำมัน เลขที่ 12904 Roscoe Blvd., Sun Valley, CA 91352 โดยได้ดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2016 นั้น บัดนี้ คดีได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018 ที่ผ่านมา โดยศาลแห่งนครลอส แองเจลิส ได้ตัดสินให้วัดไทยลอสแองเจลิส ชนะคดีโดยสมบูรณ์ปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น วัดไทยฯ ได้โฉนดที่ดินที่ปราศจากหนี้สิ้น (Clear Title Deed) และวัดไทยฯ ไม่มีข้อผูกพันในด้านการเงิน หรือข้อผูกพันในด้านอื่นใดกับผู้ใดทั้งสิ้น

ฝ่ายเหรัญญิกของวัด โดย คุณภคฤดี ธรรมสโรช จึงขอแถลงข่าวอันเป็นมงคลนี้ให้ทุกๆ ท่านได้รับทราบโดยทั่ว กัน ขอให้ทุกท่านร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนา และร่วมใจกันสร้างบุญกุศล เพื่อให้ประสพความสำเร็จสู่จุดมุ่งหมาย ที่ทางวัดได้ตั้งใว้ โดยมีโครงการณ์ที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่ และสวยงามให้เป็นสมบัติของวัดไทยลอสแองเจลิส และเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาให้บังเกิดชึ้น สมดังที่ทุกท่านปรารถนาในอนาคตอันใกล้นี้

ท่านพระครูโพธิธรรมวิเทศ (ยรรยงค์ ฐานวโร) น.ธ.เอก ป.ธ. 4 พ.ธบ. อายุ 80 พรรษา 60 อดีตเจ้าอาวาสวัด พุทธวราราม นครเดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา และอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ขณะปฏิบัติศาสนกิจอยู่ ในสหรัฐอเมริกา ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 4 สมัย เป็นหัวหน้าสำนักงานกลางสมัชชาสงฆ์ไทย ได้ถึงแก่มรณภาพแล้วอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นับว่าวงการพระธรรมทูตไทยทั้งในและต่างประเทศ ได้สูญเสียพระเถระธรรมทูตผู้เสียสละอุทิศตนเพื่องานพระศาสนาในต่างแดนไปอย่างน่าเสียดาย

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รัฐตะวันตก-ใต้ โดยท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ ไทยฯ รูปที่ 3 ร่วมกับวัดไทยลอสแองเจลิส ได้พร้อมใจกันจัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายท่านพระครูในวัน อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) วัดไทยฯ ชั้นล่าง ขอกราบอาราธนาพระเถรานุเถระระดับเจ้าอาวาส และพระธรรมทูตทุกรูปในสังกัดวัดในสมัชชาสงฆ์ ไทยฯ รัฐภาคตะวันตก-ใต้ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศ ณ วัดไทยฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อม เพรียงกัน และร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาเพื่อส่งไปช่วยงานบำเพ็ญกุศลในส่วนแห่งทักษิณานุปทาน ณ ประ เทศไทยต่อไป

..................................................