Get Adobe Flash player

ปิดสวยงาม การอบรมประจำปี เสริมทักษะนวดไทยในอเมริกา

Font Size:

การอบรมประจำปีเสริมทักษะการนวดไทยในสหรัฐฯ ปิดฉากสวยงาม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธาน ร่วมกับนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดไทยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนวดไทยและสปาในสหรัฐฯ พนักงานนวด และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมกว่า 200 คน จากแคลิฟอร์เนียและหลายมลรัฐ

การอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งธุรกิจสปาและนวดไทยในสหรัฐฯ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ นวดไทย อโรม่า นวดไทยรักษาอาการ การเสริมทักษะนวดและ สปาไทย และการจัดการสปาไทย รวม 100 ชั่วโมง ตามมาตรฐานขั้นต้นของหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

ในการอบรมครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร ได้แก่ ดร.ไฉน น้อยแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นางสาวยามีละ ดอแม อาจารย์ประจำสาขาวิชาความงามสุขภาพและสปา และนายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย โดยมีนางสุภาพร วิลเลี่ยมส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดไทยที่พำนักอยู่ในนครซานฟรานซิสโก เป็นวิทยากรรับเชิญ

การจัดอบรมฯ สอดคล้องกับนโยบายการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ (Medical Hub) และนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการลงทุนที่เพิ่มมูลค่าในภาคการบริการ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาฝีมือของผู้ประกอบวิชาชีพนวดไทยในสหรัฐฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและของคนไทย และเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยและมรดกของชาติ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทั้งผู้เข้าร่วมและผู้ที่รับชมการถ่ายทอดการอบรมทาง Facebook Live ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมีจำนวนกว่า 155,500 ครั้ง จากสหรัฐฯ และประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศไทย ญี่ปุ่น เยอรมัน เนเธอแลนด์ เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ และนอร์เวย์ เป็นต้น

.............................................