Get Adobe Flash player

สกญ.ร่วมกับสมาคม4สถาบัน จัดงานไว้อาลัยศ.ระพี สาคริก

Font Size:

ศิษย์เก่า ศ.ระพี สาคริก ร่วมกับ 4 สมาคม และสถานกงสุลใหญ่ บำเพ็ญกุศล ไว้อาลัย บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย

สมาคมเกษตรฯ, สมาคมจุฬาฯ สมาคมธรรมศาสตร์, สมาคมพยาบาล 4 สถาบันร่วมกับ สถานกงสุลไทย ลอสแองเจลิส ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานไว้อาลัย บำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม แก่ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บิดาแห่งกล้วยไม้ไทยและบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน

จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาคม, ชมรมต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ 17.00 น. วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยท่านกงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ กล่าวเปิดงาน เวลา 17.15 น. มีนิทรรศการสดุดีและเผยแพร่ผลงานของท่านด้วย ต่อด้วยพิธีการสวดพระอภิธรรม เริ่ม 19.00 น.

สำหรับชีวิตและงาน ศ.ระพี สาคริก (4 ธันวาคม 2465-17 กุมภาพันธ์ 2561 ราษฎรอาวุโส เกิดที่วรจักร กรุงเทพฯ เป็นบุตรชายคนโตของขุนตำรวจเอก พระมหาเทพกษัตริยสมุห (เนื่อง สาคริก) และคุณแม่สนิท ภมรสูตร

เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนสามเสนวิทยาคาร และจากนั้นได้ย้ายโรงเรียนอีกหลายแห่ง จนจบชั้นมัธยมและได้รับประกาศนียบัตรถึง 2 ใบ

เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อมาสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี เมื่อ พ.ศ. 2486) ซึ่งเปิดสอนระดับเตรียมมหาวิทยาลัยที่แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (แม่โจ้รุ่น 7) โดยศึกษาในคณะเกษตร

ศ.ระพี สาคริก ได้เลือกศึกษาด้านกสิกรรมและสัตวบาล สาขาปฐพีวิทยาระดับปริญญาตรี และยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมเกษตรจาก มหาวิทยาลัยรังสิต อีกด้วย

ศ.ระพี สาคริก ได้รับการทาบทามจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กรุงเทพฯ ให้เข้าเป็นอาจารย์ประจำ แต่เนื่องจากความชอบทำงานค้นคว้าภาคสนามจึงเลือกไปทำงานที่สถานีทดลองกสิกรรม ที่แม่โจ้ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ได้รับมอบหมายให้ทำการวิจัยพันธุ์ข้าว พันธุ์ผักและยาสูบ ในขณะเดียวกันก็ทำการศึกษาค้นคว้าด้าน "กล้วยไม้" ไปด้วยด้วยทุนส่วนตัว ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกิจวัตรในชีวิตของท่าน ทีได้อุทิศให้กับงานค้นคว้าวิจัยด้านกล้วยไม้ตลอดมา จนได้รับการยอมรับจากวงการกล้วยไม้ของโลกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดผู้หนึ่ง เมื่อทำงานวิจัยได้ 2 ปี จึงกลับเข้ามารับราชการเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานการค้นคว้าและส่งเสริมกล้วยไม้ ทั้งในด้านการปรับปรุงพันุธุ์ ขยายพันธุ์ตลอดจนด้านธุรกิจการส่งออก ทำให้กล้วยไม้ไทยกลายเป็นสินค้าส่งออกด้านเกษตรที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ด้วยเหตูนี้ ศ.ระพี สาคริกจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2511) นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (พ.ศ. 2513) อีกด้วย

ศ.ระพี สาคริก เคยดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ รวมทั้งตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญอีกมากมาย แม้จะเกษียณอายุราชการนานแล้วก็ตาม ศ.ระพี สาคริก ก็ยังได้รับความเคารพยกย่องเป็นปูชนียบุคคล โดยเฉพาะในวงการศึกษาและวงการกล้วยไม้ จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย.

.........................................................