Get Adobe Flash player

สนับสนุนร่างกฎหมายยกเว้น สอบใบอนุญาตพนักงานนวด

Font Size:

กงสุลใหญ่ฯ และสมาคมนวดไทยฯ สนับสนุนร่างกฎหมายยกเว้นการสอบใบอนุญาตพนักงานนวด

นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มีหนังสือถึงนาย Jerry D. Hill วุฒิสมาชิกแคลิฟอร์เนีย เขต ๑๓ เพื่อสนับสนุนร่างกฎหมาย SB-1480 ซึ่งนาย Hill นำเสนอต่อวุฒิสภามลรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ มีเนื้อหาส่วนหนึ่งให้ยกเว้นการสอบเพื่อรับใบประกอบอาชีพนวด (Massage and Bodywork Competency Assessment Examination) เป็นเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๔ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานนวด (รวมทั้งคนไทย) ซึ่งมีทักษะในการนวดสูงแต่ขาดความรู้ภาษาอังกฤษ มีเวลาฝึกฝนเพื่อขอรับใบประกอบอาชีพนวดในอนาคต สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวถึงสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่เป็นมิตรของชุมชนไทยด้วย เช่น นาย Kevin Deleon ประธานวุฒิสภาและนาง Laura Friedman สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีเขตครอบคลุมไทยทาวน์ ลอสแอนเจลิสด้วย

ทั้งนี้ นายกสมาคมนวดไทยฯ ก็ได้มีหนังสือถึง สว. Jerry Hill แสดงความขอบคุณและสนับสนุนการเสนอร่างกฎหมาย SB-1480 เช่นกัน

.............................................