Get Adobe Flash player

ถวายผ้าไตร

Font Size:

พระวิเทศกิตติคุณ (พระมหาบุญเริ่ม กิตติญาโณ) ถวายผ้าไตรและแสดงความเคารพตามธรรมสงฆ์ ต่อพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ ก่อนพิธีต้อนรับและมุทิตาสักการะ ซึ่งคณะสงฆ์จัดถวาย หลังจากที่ “ท่านเจ้าคุณองค์ใหม่” เดินทางถึงวัดไทย เมื่อค่ำวันที่ 20 ธันวาคม 2559